Πολιτική Ποιότητας Agroza

Πολιτική Ποιότητας Agroza Γεωτεχνική ΕΠΕ

Η Πολιτική Ποιότητας του Ομίλου επιχειρήσεων AGROZA & AGGRESS  είναι η ακόλουθη:

 • Να εξασφαλίζει την συνεργασία των πλέον προηγμένων και καινοτόμων προμηθευτών στον χώρο της Γεωπονίας και ιδιαίτερα της φυτοφαρμακευτικής και των εφαρμογών της.
 • Να παρέχει προϊόντα που θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών όπως έχουν διατυπωθεί στις παραγγελίες και στις συμβάσεις.
 • Να διασφαλίζει ότι οι απαιτήσεις και οι προσδοκίες των πελατών, λαμβανομένων υπόψη των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τις συμβάσεις, και τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις, έχουν προσδιοριστεί και εκπληρώνονται με στόχο την επίτευξη της ικανοποίησής τους.
 • Να εξασφαλίζει την έγκαιρη και αποτελεσματική Τεχνική Υποστήριξη στους πελάτες της.
 • Να λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα προληπτικά μέτρα για τη διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων.
 • Να απασχολεί προσωπικό που επιλέγεται με βάση τα κριτήρια και τις απαιτήσεις της κάθε θέσης, αλλά και τη διάθεση συμμετοχής στο όραμα του Ομίλου.
 • Να εφαρμόζει πρόγραμμα συνεχούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού από εξειδικευμένους εκπαιδευτές.
 • Να αξιοποιεί τη σύγχρονη τεχνολογία και να βρίσκεται σε διαρκή εκσυγχρονισμό του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού.
 • Να παρακολουθεί συστηματικά και να τηρεί σε υψηλό επίπεδο το βαθμό ικανοποίησης των πελατών της.
 • Να εφαρμόζει συστηματικό πρόγραμμα ελέγχου ποιότητας σε όλες τις φάσεις της δραστηριότητας του Ομίλου.
 • Να υλοποιεί τους Στόχους Ποιότητας που θέτει, μέσα από την αποτελεσματική διαχείρισή τους.
 • Να επιδιώκει την συνεχή βελτίωση των επιδόσεων του Ομίλου.
 • Το όνομα του Ομίλου να αποτελεί εξασφάλιση για την ποιότητα των προϊόντων που προσφέρει.

Για την επίτευξη των παραπάνω ο Όμιλος έχει τεκμηριώσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 9001:2015, που περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες που επηρεάζουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και τις σχέσεις της με τους πελάτες.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας είναι το εργαλείο για την ανάπτυξη, βελτίωση και περαιτέρω καταξίωση του Ομίλου στην αγορά που κινείται και έχει την αμέριστη στήριξη της Διοίκησης σε θέματα πόρων – μέσων για την αποτελεσματική εφαρμογή και βελτίωσή του.

Η Πολιτική Ποιότητας που έχει θεσπίσει ο Όμιλος είναι κατανοητή από το σύνολο του προσωπικού και αποτελεί καθημερινό τους μέλημα η εκπλήρωσή της.

ΖΑΡΑΚΟΒΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ

Γενική Διευθύντρια  και Ιδρυτικό μέλος 

Close Cart

Close Cart

Skip to content