Cypaz EC

Εντομοκτόνο (βιοκτόνο) υγρό γαλακτωματοποιήσιμο (ΕC) για εφαρμογές
υγειονομικής σημασίας για ιπτάμενα και βαδιστικά έντομα.

Εντομοκτόνο σκεύασμα επαφής και στομάχου για την καταπολέμηση ιπταμένων εντόμων (μύγες), βαδιστικών εντόμων
(κατσαρίδες, μυρμήγκια, κοριοί και ψύλλοι) καθώς και για την καταστροφή των σφηκοφωλιών.

Εγγυημένη σύνθεση: Cypermethrin 10% β/β,
Βοηθητικές ουσίες: 89,3% β/β

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: ∆ιαλύστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε νερό και αναδεύστε.

Τρόπος εφαρμογής: Καθολικός ψεκασμός των επιφανειών με ψεκαστήρες χαμηλής πίεσης μέχρι να διαβραχούν καλά (στο όριο
ροής σταγόνων). Ψεκάστε σε τοίχους, πατώματα, πίσω από ντουλάπια κλπ. και γενικά σε όλα τα σημεία που συχνάζουν τα έντομα.
Ψεκάστε κατευθυνόμενα και με ακρίβεια σε σχισμές και χαραμάδες. Για ψύλλους, ψεκάστε οπουδήποτε συχνάζουν ζώα. Για την καταπολέμηση των σφηκών, εφαρμόστε κατά τη δύση του ηλίου και μουσκέψτε τη φωλιά με το ψεκαστικό διάλυμα. Χρησιμοποιείται σε πορώδεις και μη πορώδεις επιφάνειες. Εφαρμόζεται μέσα και γύρω από κατοικημένους χώρους, αγροτικούς χώρους και αγροτικά κτίρια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις (στάβλοι, γαλακτοκομεία), δημόσια κτίρια και βιομηχανίες επεξεργασίας τροφίμων.

Εσωτερική χρήση: Οικίες (συμπεριλαμβανομένων κουζινών), νοσοκομεία (εκτός κατειλημμένων πτερυγών), εργοστάσια, ξενο-
δοχεία, εστιατόρια, δημόσιες κτιριακές εγκαταστάσεις, αγροτικά κτίσματα, αποθήκες και αμπάρια πλοίων (με την προϋπόθεση ότι ∆ΕΝ έρχεται σε επαφή με το αποθηκευμένο προϊόν, ακάλυπτη τροφή ή σπόρους). Να ΜΗ χρησιμοποιείται σε ρουχισμό και κλινοσκεπά-
σματα. Εξωτερική χρήση: Υπόστεγα, γκαράζ, εξωτερικό σπιτιών, μονοπάτια, χώροι ρίψης απορριμμάτων.

Πεδίο εφαρμογής: Εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι.

Στόχοι: Μύγες, κατσαρίδες, μυρμήγκια, ψύλλοι, κοριοί, σφηκοφωλιές.

∆όσεις: Για κανονική προσβολή: ∆ιαλύστε το προϊόν σε νερό, σε αναλογία 1:200 και εφαρμόστε 5 λίτρα διαλύματος ανά 100-150τ.μ.

Για έντονη προσβολή: ∆ιαλύστε το προϊόν σε νερό, σε αναλογία 1:100 (π.χ. 10κ.εκ. σκευάσματος σε 1 λίτρο νερό) και εφαρμογή με 5 λίτρα
διαλύματος ανά 100-150τ.μ. Χρόνος εφαρμογής: Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

∆ηλώσεις επικινδυνότητας: H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. ∆ηλώσεις προφύλαξης P102 Μακριά από παιδιά. P270 Μην τρώ-
τε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Ρ273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. Ρ391 Μαζέ-
ψτε τη χυμένη ποσότητα. Ρ405 Φυλάσσεται κλειδωμένο. P501 ∆ιάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους εθνικούς / διεθνείς κανονισμούς.

Πρώτες Βοήθειες: P101 Aν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: πλύνετέ τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε με άφθονο νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλείτε εμετό. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση εισπνοής: μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
Αντίδοτο: ∆εν υπάρχει. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου ∆ηλητηριάσεων: 210 7793777
Χρονική σταθερότητα σκευάσματος: Σε συνθήκες περιβάλλοντος, στην αρχική του κλειστή
συσκευασία, διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής.
Καταστήματα πώλησης: Επιτρέπεται η πώληση μόνο σε συνεργεία που έχουν άδεια
καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους από το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων και μόνο από καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων.

SKU: 2-ENTO-CYPZ Κατηγορίες: , Brands: ,